Phổ biến, tuyên truyền Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (tháng 12/2018) 

Những quy định mới cụ thể trong chương XXII, XXIII, XXIV của Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 , cụ thể như sau:

1. Chương XXV. Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với Quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu: gồm 31 điều luật (từ Điều 392 đến Điều 420)

a)       Lý do sửa đổi, bổ sung:

- Thực hiện chủ trương của Đảng nhà nước về thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình.

- Nhằm thể hiện đầy đủ và bao quát hết các hành vi, đối tượng áp dụng của chương này.

- Đáp ứng yêu cầu của thực tiễn về hình sự hoá một số hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa được điều chỉnh tại Bộ luật hình sự.

b)       Nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Bổ sung thêm các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự bao gồm cả những đối tượng là người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu và công nhân, viên chức quốc phòng.

- Hình sự hóa đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn ra mệnh lệnh trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng.

- Cụ thể hóa một số hành vi: ví dụ như hành vi chống mệnh lệnh khi quy định cụ thể hành vi chống mệnh lệnh là hành vi từ chối chấp hành hoặc cố ý không thực hiện của người có thẩm quyền.

- Bổ sung tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong một số tội danh ví dụ tình tiết phạm tội trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn hoặc trong tình trạng khẩn cấp v.v…

- Gộp một số tội danh, ví dụ: đối với một số tội danh như Tội làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên; Tội làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới; Tội làm nhục, hành hung đồng đội trong BLHS 1999 được gộp thành hai tội là Tội làm nhục đồng đội và Tội hành hung đồng đội, đồng thời quy định tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như phạm tội với chỉ huy, sỹ quan, đối với chỉ huy hoặc cấp trên, vì lý do công vụ của nạn nhân v.v…

- Tách một số tội danh, ví dụ: tách Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác quân sự thành hai tội: Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự và Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác quân sự; tách tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự; tội làm mất tài liệu bí mật công tác quân sự thành hai tội Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự và Tội làm mất tài liệu bí mật công tác quân sự, đồng thời quy định rõ hơn các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các tội này.

- Bỏ hình phạt tử hình đối với tội chống mệnh lệnh và tội đầu hàng địch.

2. Chương XXVI. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh: gồm 5 điều (từ Điều 421 đến Điều 425).

a)       Lý do sửa đổi, bổ sung:

- Bảo đảm chính sách cá thể hoá trách nhiệm hình sự, tạo điều kiện để cơ quan có thẩm quyền quyết định hình phạt phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

- Bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng của quy định.

b)       Nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Các điều luật của chương này đã mở rộng hơn phạm vi của điều luật: thay từ “nước” thành “quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ độc lập, có chủ quyền”.

- Bổ sung quy định tình tiết giảm nhẹ trong trường hợp bị ép buộc hoặc do thi hành mệnh lệnh của cấp trên.

- Tách tội tuyển mộ lính đánh thuê, tội làm lính đánh thuê thành hai tội, bao gồm: Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê Tội làm lính đánh thuê.

22. Chương XXVII. Điều khoản thi hành (Điều 426)

a)       Lý do sửa đổi, bổ sung: Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b)       Nội dung sửa đổi, bổ sung: Quy định ngày hiệu lực thi hành của Bộ luật.

Thanh tra Sở


 Các tin cùng chuyên mục