Phổ biến, tuyên truyền Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (tháng 06/2018) 

Những quy định mới cụ thể trong chương VII, VIII, IX của Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 , cụ thể như sau:

1. Chương VII. Các biện pháp pháp: gồm 04 điều (từ Điều 45 đến Điều 49)

a)       Lý do sửa đổi, bổ sung

- Bảo đảm sự thống nhất khi quy định pháp nhân là chủ thể của tội phạm.

b)       Nội dung sửa đổi, bổ sung

- Bổ sung 01 điều quy định rõ các biện pháp tư pháp áp dụng đối với cá nhân và các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

- Chỉnh lý về kỹ thuật đối với quy định về biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

 2. Chương VIII. Quyết định hình phạt: gồm 10 điều (từ Điều 50 đến Điều 59)

a)       Lý do sửa đổi, bổ sung

- Bảo đảm rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi cho việc áp dụng các quy định của BLHS về quyết định hình phạt;

- Bảo đảm cá thể hóa trách nhiệm hình sự, phù hợp với từng trường hợp phạm tội cụ thể, vai trò và mức độ tham gia thực hiện tội phạm, nhân thân người phạm tội khi quyết định hình phạt;

- Kịp thời bổ sung những tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng trách nhiệm hình sự hoặc chỉnh lý các tình tiết này cho phù hợp với thực tế và thực tiễn xử lý tội phạm;

- Đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Luật.

b)       Nội dung sửa đổi, bổ sung

- Tách thành 02 mục: i) Mục 1 - Quy định chung về quyết định hình phạt; và ii) Mục 2 - Quyết định hình phạt trong các trường hợp cụ thể.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bổ sung các tình tiết giảm nhẹ như: người phạm tội người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng,... và các chỉnh lý về kỹ thuật đối với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

- Sửa đổi quy định việc quyết định hình phạt trong một số trường hợp cụ thể, như quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng: bổ sung quy định Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với người phạm tội lần đầu với vai trò là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng vai trò không đáng kể.

3.  Chương IX. Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt: gồm 09 điều (từ Điều 60 đến Điều 68)

a)       Lý do sửa đổi, bổ sung

- Thể chế hóa chủ trương của Đảng Nhà nước về tăng tính hướng thiện trong xử tội phạm, tạo điều kiện tốt hơn cho người bị kết án tái hoà nhập cộng đồng.

- Bảo đảm sự chặt chẽ của các quy định về miễn, giảm hình phạt.

b)       Nội dung sửa đổi, bổ sung

- Bổ sung chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện. Về bản chất, đây là việc trả tự do sớm đối với người đang chấp hành hình phạt tù; sau khi được trả tự do, người đó phải tuân thủ một số điều kiện nhất định do cơ quan có thẩm quyền xác định trong một thời gian tạm gọi là thời gian thử thách. Nếu trong thời gian thử thách mà người phạm tội vi phạm các điều kiện đặt ra thì tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền có thể thay đổi điều kiện thử thách hoặc có thể buộc người đó phải chấp hành hết thời hạn còn lại của hình phạt tù trong trại giam. Về bản chất, biện pháp này tương tự như quy định về án treo, chỉ khác nhau về thời điểm áp dụng.

- Sửa đổi, bổ sung chế định về giảm hình phạt theo hướng phân hóa cụ thể hơn trường hợp phạm một tội và trường hợp phạm nhiều tội để đảm bảo tính công bằng; quy định cụ thể trường hợp người bị kết án về nhiều tội trong đó có tội bị kết án phạt tù chung thân thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu xuống 30 năm tù sau khi đã chấp hành được 15 năm tù và tăng mức thời gian thực tế phải chấp hành từ 20 năm lên 25 năm.

- Bổ sung quy định đối với người đã được giảm một phần hình phạt mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới ít nghiêm trọng do cố ý, thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu sau khi người đó đã chấp hành được một phần hai mức hình phạt chung.

- Bổ sung quy định đối với người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc người bị kết án tử hình thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 3 Điều 40 của BLHS thì thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 25 năm và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 30 năm.

Thanh tra Sở

 Các tin cùng chuyên mục