Lịch tiếp công dân năm 2018 

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;  Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo ngày 11/11/2011;   Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;  Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ  q uy định chi tiết  thi hành  một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ  q uy định chi tiết  thi hành  một số điều của Luật Tố cáo;  Q uyết định số 09/QĐ-STTTT ngày 01/2/2018 về việc Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng ,

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ

- Tổ chức mỗi tháng 01 ngày, vào ngày 20 hàng tháng, nếu các ngày trên trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì tổ chức vào ngày làm việc tiếp theo.

- Giám đốc Sở chủ trì tiếp công dân. Trường hợp Giám đốc Sở không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì Giám đốc Sở phân công cho 01 Phó Giám đốc Sở (hoặc Chánh Thanh tra hoặc Chánh Văn phòng Sở) thay mặt Giám đốc sở tiếp công dân và sau đó báo cáo lại với Giám đốc Sở.

2. Tiếp công dân thường xuyên

- Tổ chức vào các ngày làm việc, trong giờ hành chính theo quy định và theo lịch làm việc với các tổ chức cá nhân hoặc khi có công dân.

- Chánh Thanh tra Sở Chủ trì tiếp công dân thường xuyên theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

Sở Thông tin và truyền thông thông báo để các cơ quan, ban, ngành có liên quan và công dân được biết./.

 Các tin cùng chuyên mục