Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 

Chủ đề Ngày pháp luật 2017 : “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Nội dung trọng tâm: Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của ngành thông tin và truyền thông, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào các nội dung sau:

a. Vcông tác hoàn thiện thể chế: Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về thông tin và truyền thông; về đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế,...; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thông tin và truyền thông;

b. Vcông tác tổ chức thi hành pháp luật:

- Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, các điều ước, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;...

- Thông tin về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

- Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và thực thi pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong chủ động tìm hiểu, thực thi pháp luật.

Hình thức:

- Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù họp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành pháp luật.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận, đối thoại chính sách, định hướng dư luận; áp phích, pa-nô, băng rôn,... ; hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lóp gắn với giáo dục khởi nghiệp; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.

- Tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thời gian thực hiện: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin cùng chuyên mục