Đính chính Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP 
Ngày 31/3/2020,  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông   đã ban hành Quyết định số 476/QĐ-BTTTT đính chính Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP

Chi tiết Quyết định 476/QĐ-BTTTT  

 Các tin cùng chuyên mục