Phòng Kế hoạch Tài chính 
New Page 1

           1. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc quản lý nhà nước và thực hiện việc xây dựng chiến lược, các quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, dự án phát triển ngành thông tin và truyền thông; thẩm định các chương trình, dự án chuyên ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh; chủ trì tham mưu triển khai các dự án đầu tư về công nghệ thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư.

Tham mưu giúp Giám đốc quản lý tài chính, kế toán cho các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Về Quy hoạch, kế hoạch

- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển  theo kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

- Xây dựng kế hoạch về phát triển mạng lưới thông tin và truyền thông trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của  tỉnh;

- Tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành thông tin và truyền thông; Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực đối với các chương trình đào tạo từ nguồn vốn ngân sách;

- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình dự án và tình hình phát triển ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm và kế hoạch hoạt động khác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Thống kê theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ngành theo định kỳ;

2.2. Về tài chính (bao gồm tất cả các nguồn vốn, trừ nguồn chi thường xuyên thực hiện tự chủ)

- Xây dựng kế hoạch, lập dự toán và triển khai thực hiện việc cấp phát, quyết toán kinh phí các đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình mục tiêu và các chương trình, dự án do Sở quản lý;

- Chủ trì phối hợp thẩm định các nội dung thuộc ch¬ương trình, dự án về đầu tư chuyên ngành thông tin và truyền thông thuộc địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định;

- Tham mưu Giám đốc quyết định hình thức quản lý các dự án đầu tư về lĩnh vực thông tin và truyền thông sử dụng vốn ngân sách do Sở làm chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật;

- Tổng hợp, đề xuất Giám đốc phân bổ kinh phí đầu tư hàng năm từ nguồn vốn ngân sách cho các chương trình, dự án về thông tin và truyền thông.

- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các chương trình dự án của ngành và báo cáo Giám đốc.

2.3. Kế hoạch hợp tác

- Tổng hợp đề xuất với Giám đốc các nội dung kế hoạch hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực thông tin và truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện các nội dung hợp tác về lĩnh vực thông tin và truyền thông trong và ngoài nước.

         2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.          

         3.Liên hệ:

 

Trưởng phòng
Họ và tên: Nguyễn Đình Thảo
Điện thoại cơ quan: 0263.3541543
Điện thoại di động: 
Email: thaond@lamdong.gov.vn

 

 

Chuyên viên

Họ và tên: Đinh Văn Hóa

Điện thoại cơ quan: 0263.3541543

Điện thoại di động:

Email: hoadv@lamdong.gov.vn

 

 

Chuyên viên

Họ và tên: Trần Thị Minh Đào

Điện thoại cơ quan: 0263.3541543

Điện thoại di động:

Email: daottm@lamdong.gov.vn

 

 

Kế toán trưởng

Họ và tên: Nguyễn Hữu Phương Anh

Điện thoại cơ quan: 0263.3541543

Điện thoại di động:
Email: anhnhp@lamdong.gov.vn