Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản 

            1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Báo chí; Xuất bản, In và Phát hành; Thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại; Nội dung thông tin cơ sở; Quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Về báo chí (bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử trên mạng Internet).

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn;

- Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương;

- Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn;

- Trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương;

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp thẻ nhà báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của địa phương;

- Xem xét cho phép các cơ quan báo chí của địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn của địa phương mình;

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt;

- Quản lý việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương theo quy định của pháp luật.

2.2. Về xuất bản, in và phát hành

- Thẩm định hồ sơ xin phép thành lập nhà xuất bản của các tổ chức, cơ quan thuộc tỉnh để Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thành lập nhà xuất bản theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận, thẩm định và tham mưu cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương; Cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm; Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in tại địa phương; Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; Cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu; Xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu tại địa phương;

- Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; Tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép;

- Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản tại địa phương theo thẩm quyền;

- Phối hợp với thanh tra ngành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in-phát hành; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý theo thẩm quyền những vi phạm trong hoạt động xuất bản, in-phát hành tại địa phương. Tạm đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm đang in, nếu phát hiện nội dung xuất bản phẩm vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND tỉnh; Tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương;

- Phối hợp với thanh tra ngành thực hiện việc tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Phối hợp tham mưu Giám đốc trình UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp quy thuộc lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; Các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định quản lý nhà nước  về xuất bản, in, phát hành theo đúng quy định pháp luật;

- Quản lý về quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành.

2.3. Quản lý về quảng cáo trên xuất bản phẩm

- Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên xuất bản phẩm theo thẩm quyền;

- Phối hợp với thanh tra ngành thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên xuất bản phẩm theo thẩm quyền.

2.4. Quản lý về Thông tin đối ngoại

- Tham mưu xây dựng kế hoạch Thông tin đối ngoại định kỳ và hàng năm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động Thông tin đối ngoại; Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, tổng hợp các báo cáo, sơ kết, tổng kết tình hình và kết quả thực hiện ;

- Quản lý cấp phép xuất bản tài liệu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Thông tin đối ngoại; Các xuất bản phẩm Thông tin đối ngoại của tỉnh.

2.5. Quản lý về Thông tin cơ sở (chịu trách nhiệm về nội dung)

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng năm qua các phương tin Trạm truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc;

- Theo dõi việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hoạt động thông tin cơ sở; Các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước;

- Tham mưu xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu đề xuất xây dựng hoặc thẩm định các nội dung tuyên truyền cổ động, thông tin cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở; Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động thông tin cơ sở cho công chức Phòng Văn hóa và Thông tin.

2.6. Phối hợp với các cơ quan, các tổ chức xã hội, các cơ quan báo chí địa phương lên kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về ngành thông tin và truyền thông.

2.7. Phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên ngành báo chí xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và phối hợp triển khai việc tổ chức đào tạo sau khi được sự phê duyệt của Giám đốc.

2.8. Phối hợp tham gia các chương trình hợp tác trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực báo chí xuất bản.

 

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3. Liên hệ: 

Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Diệu

Điện thoại: 0263.3541548

Điện thoại di động:

Email: dieunth@lamdong.gov.vn

 

Chuyên viên

Họ và tên: Võ Thị Thu Huê

Điện thoại: 0263.3541548

Điện thoại di động:

Email: huevtt@lamdong.gov.vn

 

Chuyên viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Thu

Điện thoại: 0263.3541548

Điện thoại di động:

Email: thuntlt@lamdong.gov.vn

Chuyên viên

Họ và tên: Phạm Khánh Ly
Điện thoại: 0263.3541548

Điện thoại di động:

Email: lypk@lamdong.gov.vn