Kế hoạch thúc đẩy và ứng dụng phần mềm nguồn mở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015 

   Để thúc đầy và ứng dụng phần mềm nguồn mở trên địa bản tỉnh, ngày 08/11/2012 UBND tỉnh  đã ban hành Quyết định số 2323/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thúc đẩy và ứng dụng phần mềm nguồn mở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015.
   Nội dung chi tiết file đính kèm.