Đề án “đưa việt nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông 
   Quyết định của Thủ tướng chính phủ v/v Phê duyệt đề án "Đưa việt nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông".
   Ngày ban hành: 22/9/2010.
   Nội dung chi tiết file đính kèm.

 Các tin cùng chuyên mục