Kế hoạch triển khai chữ ký số trong cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng. 
Triển khai ứng dụng chữ ký số nhằm góp phần tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng, thông qua việc ký số sẽ xác thực được người ký văn bản và mã hóa văn bản nâng cao tính an toàn cho văn bản khi truyền qua môi trường mạng. Triển khai chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng bao gồm: ứng dụng chữ ký số trong soạn thảo văn bản trên môi trường mạng và tích hợp chữ ký số vào các ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính phủ điện tử đã triển khai tại tỉnh Lâm Đồng. Với những mục tiêu trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 về phê duyệt kế hoạch triển khai chữ ký số trong cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng. Nội dung chi tiết file đính kèm.