Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 trong nội bộ cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Triển khai Kế hoạch số 6051/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc khắc phục và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2017 và những năm tiếp theo;

Nhằm nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 3, 4 theo hình thức trực tuyến trong năm 2017 và các năm tiếp theo,

ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1.  Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3, 4 trực tuyến giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

a)   Tiếp nhận và giải quyết 100% TTHC đã công bố mức độ 3, 4 trực tuyến giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; không tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan nhà nước trong tỉnh chỉ nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa bằng hồ sơ giấy.

b)   Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để các TTHC có khách hàng là các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt mức độ 3 hoặc 4, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng họp và tiến hành nâng cấp thủ tục.

c)   Rà soát, đơn giản hóa, kịp thời cập nhật mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, công khai các TTHC theo hướng thuận lợi cho khách hàng khi giao dịch qua mạng. Đẩy mạnh liên thông TTHC giữa các cấp, các ngành và UBND tỉnh qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

2.  Thời gian thực hiện:

Từ ngày 15/10/2017: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn đã trang bị hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tổ chức tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3, 4 đối với khách hàng là các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

 3.Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

 a)Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

b)Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc quá trình sử dụng, vận hành hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; định kỳ hàng tháng, thống kê, tổng họp, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng họp)./.

Nội dung văn bản tải về tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin cùng chuyên mục