Một cửa điện tử hiện đại 
Dự án CNTT về một cửa hiện đại được thực hiện theo quyết định số :
Hiện đã triển khai tại : TP Đà Lạt, Đức Trọng và Đạ Tẻh