Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng 

    Ngày 30/12/2010 UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015.
    Nội dung chi tiết file đính kèm.