Dự án đầu tư hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin số cho hệ thống mạng của cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

    Ngày 12/10/2012 Sở Kế hoạch Đầu tư quyết định phê duyệt dự án đầu tư hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin số cho hệ thống mạng của cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng.
     Nội dung chi tiết file đính kèm.