Phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015 
    Ngày 04/01/2011 UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015.
    Nội dung chi tiết file đính kèm.