Kế hoạch thúc đẩy và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015 

    Ngày 08/11/2012 UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015.
     Nội dung chi tiết file đính kèm.