Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015 
    Ngày 5/11/2012 UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015.
     Nội dung chi tiết file đính kèm.