Quy hoạch tổng thể phát triển CNTT tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 

    Ngày 30/11/2012 UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển CNTT tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.
    Nội dung chi tiết file đính kèm.