Kế hoạch phát triển công nghiệp CNTT tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015 

    Ngày 16/11/2012 UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển công nghiệp CNTT tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015.
    Nội dung chi tiết file đính kèm.