Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng 

    Ngày 31/12/2013 UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2014.
    Nội dung chi tiết file đính kèm.