Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2013 

    Ngày 20/11/2012 UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2013.
     Nội dung chi tiết file đính kèm.