UBND huyện Lâm Hà xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2013-2016 
    Ngày 23/7/2013 UBND huyện Lâm Hà xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2013-2016.
     Nội dung chi tiết file đính kèm.