Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2014-2016 của UBND huyện Di Linh 

    Ngày 12/11/2013 UBND huyện Di Linh xây dựng Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2014-2016.
    Nội dung chi tiết file đính kèm.