Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thành phố Đà Lạt giai đoạn 2014-2015 

    Ngày 14/7/2014 UBND thành phố Đà Lạt xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thành phố Đà Lạt giai đoạn 2014-2015.
    Nội dung chi tiết file đính kèm.