Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Lâm Đồng năm 2015 
Ngày 05/11/2014 UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Lâm Đồng giai đoạn năm 2015 theo file đính kèm

 Các tin cùng chuyên mục