Kết quả phối hợp công tác Quản lý Tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong quí I - 2016 

Thực hiện theo Chương  trình phối hợp triển khai công  tác quản lý  tần số vô  tuyến  điện  số  05/CTPH-TTTSVTĐKV7-STTTT  ngày  03/12/2014  đã  được  ký kết giữa Trung tâm với Sở; Kế hoạch phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện  năm 2016 số 1344/TTVII-NV ngày 24/12/2015 đã được thống nhất tại Hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện năm 2015 tại Phú Yên.  Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng thông báo kết quả phối hợp công tác quản  lý Tần  số  vô  tuyến  điện  trên địa bàn  tỉnh  trong quý  I/2016 và kế hoạch phối hợp thực hiện quý II/2016, nội dung cụ thể tại văn bản số 146/STTTT-BCVT ngày 21/4/2016.

 Các tin cùng chuyên mục