Quản lý hoạt động bưu chính và chuyển phát

Ngày 22/5/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng ban hành văn bản số 182/STTTT-BCVT yêu cầu Bưu Điện tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình cung cấp sách, báo, tạp chí cho đối tượng thụ hưởng nằm trong Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 08/5/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng ban hành Quyết định số 25/QĐ-STTTT về việc Phê duyệt Phương án điều tra và Thành lập tổ triển khai điều tra, thống kê dịch vụ Bưu chính công ích tỉnh Lâm Đồng năm 2014.
<< Trang trước   Trang sau >>