Ban hành Mã bưu chính quốc gia 

Ngày 29/12/2017, Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ban hành Mã bưu chính quốc gia. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Thông tin chi tiết về Mã bưu chính quốc gia có tại địa chỉ:

 http://mic.gov.vn/Pages/vanban/chitietvanban.aspx?IDVB=14085

 Các tin cùng chuyên mục