Triển khai sử dụng mã bưu chính trên phong bì 

Thực hiện văn bản số 2523/BTTTT-BC ngày 02/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông và văn bản số 5333/UBND-VX1 ngày 22/08/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sử dụng Mã Bưu chính trên phong bì, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng triển khai, hướng dẫn việc sử dụng Mã Bưu chính trên phong bì đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh với nội dung sau:

1. Đề nghị các đơn vị bổ sung Mã Bưu chính (tập hợp 05 ký tự số) ở phần ghi địa chỉ cơ quan và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai sử dụng Mã Bưu chính trên phong bì.

Cụ thể: Mã bưu chính được ghi sau tên tỉnh/thành phố và được phân cách với tên tỉnh/thành phố ít nhất có 01 ký tự trống.

Ví dụ: Mã bưu chính của Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng là 66040, được thể hiện trên phong bì của Ủy ban như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

04 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 66040

2. Tra cứu về Mã bưu chính quốc gia

- Tra cứu tại: http://mabuuchinh.vn;  http://postcode.vn.

- Tại ô "Tìm kiếm", nhập tên cơ quan, đơn vị:

        Ví dụ: Tại ô "Tìm kiếm", nhập "Phường Lộc Tiến", thì kết quả tra được Mã bưu chính của phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng là 66464.

Tại ô "Tìm kiếm", nhập "Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng", thì kết quả tra được Mã bưu chính của Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng là 66046.

3. Các đơn vị trực thuộc nếu có địa chỉ khác với địa chỉ cơ quan chủ quản thì ghi mã bưu chính theo đơn vị hành chính tại địa phương.

Ví dụ: Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt có địa chỉ tại số 6 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, tp. Đà Lạt thì sẽ ghi trên phong bì của đơn vị mã bưu chính của phường 1, thành phố Đà Lạt là 66110.

Đính kèm danh sách:

- Mã bưu chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Mã bưu chính quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương

-  Mã bưu chính quốc gia


 Các tin cùng chuyên mục