Thông tin người phát ngôn của Sở Tài chính Lâm Đồng 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1191 /STC-VP

    Lâm Đồng, ngày  25 tháng 5 năm 2017

V/v điều chỉnh thông tin người phát ngôn của Sở Tài chính Lâm Đồng.

 

              Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

 

Ngày 15/5/2017, Sở Tài chính nhận được Văn bản số 265/STTTT-TTBCXB ngày 12/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí.

Sở Tài chính điều chỉnh và cung cấp thông tin người phát ngôn của cơ quan như sau:

- Họ và tên: Đặng Đức Hiệp;

- Chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính;

- Số điện thoại liên hệ: cơ quan 063.3817089; di động 0913.865089.

- Địa chỉ email: stc@lamdong.gov.vn

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng tổng hợp danh sách người phát ngôn của cơ quan Sở Tài chính theo quy định./-

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Phòng THTK;

- Website Sở Tài chính;

- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Nhân