V/v mất biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành huyện Đơn Dương 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

 


Số: 1234  /TB - STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


     Lâm Đồng, ngày 20 tháng 10 năm 2014THÔNG BÁO

V/v mất biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành

Trên cơ sở Thông báo số 406/TB-TCKH ngày 13/10/2014 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đơn Dương về việc mất biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành,

Sở Tài chính thông báo mất biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Đơn Dương như sau:

1. Ủy ban nhân dân xã Ka Đô:

a) Thôn Nghĩa Hiệp 1:

- Người làm mất: Bà Trần Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó trưởng thôn Nghĩa Hiệp 1;

- Ký hiệu biên lai bị mất: A2011/NS, cuốn số 2082;

- Số biên lai bị mất: 02 biên lai số 104081 và số 104083.

b) Thôn Nghĩa Hiệp 2:

- Người làm mất: Ông Nguyễn Minh Cảnh, Trưởng thôn Nghĩa Hiệp 2;

- Ký hiệu biên lai bị mất: A2012/NS, cuốn số 2719;

- Số biên lai bị mất: 01 biên lai số 135934.

2. Ủy ban nhân dân xã Lạc Lâm:

a) Thôn Tân Lập:

- Người làm mất: Ông Trương Ngọc Lĩnh, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Tân Lập;

- Ký hiệu biên lai bị mất: A2009/NS, cuốn số 403 và cuốn số 404;

- Số biên lai bị mất: 58 biên lai, gồm 22 biên lai từ số 20129 đến số 20150 thuộc cuốn 403 và 36 biên lai từ số 20165 đến số 20200 thuộc cuốn 404.

b) Ủy ban nhân dân xã Lạc Lâm:

- Người làm mất: Bà Lê Thị Hiên, Cán bộ kế toán xã Lạc Lâm;

- Ký hiệu biên lai bị mất: NB2008/NS.

- Số biên lai bị mất: 05 biên lai từ số 90346 đến số 90350.

 

3. Ủy ban nhân dân thị trấn D’ran:

- Người làm mất: Ông Nguyễn Văn Nhạn, Tổ phó Tổ dân phố Lâm Tuyền 1;

- Ký hiệu biên lai bị mất: A2013/NS, cuốn số 866;

- Số biên lai bị mất: 04 biên lai số 43253, 43276, 43282 và 43285.

Sở Tài chính thông báo đến Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng được biết là số biên lai bị mất chưa sử dụng nêu trên không còn giá trị lưu hành. Nếu phát hiện có trường hợp nào sử dụng số biên lai nêu trên, đề nghị báo ngay về Sở Tài chính hoặc cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật./-        

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH các huyện, TP;

- Công an tỉnh;

- Thanh tra tỉnh;

- Cục Thuế tỉnh;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- VP Sở;

- Website STC; 

- Lưu: VT, NS.

 

GIÁM ĐỐC

                        (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Phùng Thị Hiền