Thông tư số 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú 

Ngày 09/9/2014, Bộ Công an ban hành Thông tư số 35/2014/TT-BCA  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú.

Thông tư số 35/2014/TT-BCA kế thừa những quy định còn phù hợp của Thông tư số 52/2010/TT-BCA, đồng thời sửa đổi bổ sung một số quy định mới như sau:

-  Đối tượng áp dụng của Thông tư số 35/2014/TT-BCA được bổ sung thêm: Cơ quan, người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú. (Khoản 1, Điều 2)

- Thông tư số 52/2010/TT-BCA quy định: Nhà ở do thuê, mượn hoặc ở nhờ tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí phải bảo đảm diện tích tối thiểu là 5m2 sàn/01 người. Trong khi đó, Thông tư số 35/2014/TT-BCA không quy định cụ thể diện tích tối thiểu là 5m2 sàn/01 người mà quy định “điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương”.

 - Về thời gian thông báo lưu trú: Trước 23 giờ hàng ngày cán bộ tiếp nhận thông báo lưu trú phải thông tin, báo cáo số liệu kịp thời về Công an xã, phường, thị trấn (Quy định tại Thông tư số 52/2010/TT-BCA là trước 22 giờ).

- Bổ sung quy định về hồ sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu: Cơ quan đăng ký cư trú thu lại sổ hộ khẩu bị hư hỏng hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể và đóng dấu hủy để lưu hồ sơ hộ khẩu.

- Thông tư số 35/2014/TT-BCA cũng bổ sung quy định chủ hộ không được gây khó khăn cho người cùng có tên trong sổ hộ khẩu. (Khoản 8, Điều 10)

- Ngoài ra, thời hạn tạm trú theo đề nghị của công dân nhưng tối đa không quá 24 tháng. (Quy định tại Thông tư số 52/2010/TT-BCA là không xác định thời hạn).

Thông tư số 35/2014/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2014 và thay thế Thông tư số 52/2010/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP về cư trú.

            Chi tiết:  Đính kèm Thông tư số 35/2014/TT-BCA