Tham gia cuộc thi viết“Kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính” 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

Số: 3226  /STC-VP

         Lâm Đồng, ngày  26 \ tháng 11 năm 2014

V/v tham gia cuộc thi viết

 “Kỷ niệm sâu sắc về

ngành Tài chính”.

 

 

                Kính gửi:

 

 

 

- Cán bộ hưu trí ngành Tài chính tỉnh Lâm Đồng;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài chính.

 

 

Thực hiện Văn bản số 13728/BTC-VP ngày 29/9/2014 của Bộ Tài chính về việc phát động cuộc thi viết “Kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính”.

Cuộc thi viết “Kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính” nhằm ghi lại những sự kiện lịch sử, sự việc, những con người, những câu chuyện … có thật, làm nổi bật nét văn hóa của người làm công tác tài chính, làm sống động thêm những trang sử hào hùng, vẻ vang suốt chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015); Đồng thời ghi lại những cảm nghĩ, hồi ức xúc động của các nhân vật tiêu biểu đã trở thành kỷ niệm sâu sắc, qua đó giáo dục truyền thống tốt đẹp của Ngành cho các thế hệ mai sau.

Đây là một hoạt động thiết thực cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt nam. Sở Tài chính triển khai đến toàn thể cán bộ hưu trí ngành Tài chính tỉnh Lâm Đồng, cán bộ công chức và người lao động của Ngành Tài chính địa phương để hưởng ứng cuộc thi viết “Kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính” do Bộ Tài chính tổ chức.

(Nội dung các quyết định của Bộ Tài chính: Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 17/9/2014 về tổ chức cuộc thi viết “Kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính và Quyết định 2398/QĐ-BTC ngày 17/9/2014 về ban hành Thể lệ cuộc thi viếthể lệ cuộc thi viết “Kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính” đề nghị các cá nhân  tham gia dự thi tải về từ địa chỉ http://stc.lamdong.gov.vn )./-

Nơi nhận:

- Như  trên;

- Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng;

- Báo Lâm Đồng;

- Lãnh đạo sở;

- Website Sở Tài chính;

- Lưu VT,VP.

  

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

  Phùng Thị Hiền