V/v mất biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành tại TP Bảo Lộc 

Theo Văn bản số 10/VB-TCKH ngày 08/01/2015 của Phòng Tài chính  - Kế hoạch thành phố Bảo Lộc về việc mất biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành,

Sở Tài chính thông báo mất biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành tại Ủy ban nhân dân xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc như sau:

- Người làm mất: Phan Đình Sơn, Công an viên Thôn 2, xã Lộc Châu;

- Nơi làm mất: Thôn 2, xã Lộc Châu;

- Ký hiệu biên lai bị mất: A2012/NS, cuốn số 560;

- Số biên lai bị mất: 50 số, từ số 27951 đến số 28000.

Sở Tài chính thông báo đến Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng được biết là số biên lai bị mất chưa sử dụng nêu trên không còn giá trị lưu hành. Nếu phát hiện có trường hợp nào sử dụng số biên lai nêu trên, đề nghị báo ngay về Sở Tài chính hoặc cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật./-