Thông báo: V/v mất biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành 

Theo Thông báo số 1910/TB-TCKH ngày 19/9/2014 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đà Lạt về việc mất biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành
            Sở Tài chính thông báo mất biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành tại như sau:

- Người làm mất: bà Nguyễn Trần Kha Thảo Quyên;

- Nơi làm mất: Phường 6, thành phố Đà Lạt;

- Ký hiệu biên lai bị mất: A2013/NS, cuốn số 644;

- Số biên lai bị mất: 29 số, từ số 32172 đến số 32200; toàn bộ đều chưa sử dụng.

Sở Tài chính thông báo đến Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng được biết là số biên lai bị mất chưa sử dụng nêu trên không còn giá trị lưu hành. Nếu phát hiện có trường hợp nào sử dụng số biên lai nêu trên, đề nghị báo ngay về Sở Tài chính hoặc cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật./-  

  Đính kèm   TB 1175/TB-STC