Quyết định số 1041/QĐ-BTC về việc ban hành chương trình hành động của Bộ Tài chính tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị dự toán ngành Tài chính 

Ngày 16/5/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1041/QĐ-BTC về chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị dự toán ngành Tài chính.

            Đối tượng áp dụng là các đơn vị dự toán ngành tài chính và các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Theo Quyết định, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện với một số nội dung cơ bản sau:

            -  Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong toàn ngành, trong từng hệ thống; đặc biệt là công tác tự kiểm tra nội bộ tại các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước và chủ đầu tư, đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ phục vụ có hiệu quả công tác quản lý.

            -  Kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; tận dụng, khai thác có hiệu quả tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại hiện có; thu hồi, xử lý theo quy định đối với những trường hợp trang bị tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ.

            -  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chỉ đạo điều hành của đơn vị, xây dựng và khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung thống nhất trong toàn ngành, khai thác tối đa trang thiết bị công nghệ thông tin sẵn có nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, giảm thiểu tối đa văn bản, giấy tờ hành chính.

            Ngoài ra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sáng kiến, thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát hiện, ngăn chặn hành vi gây lãng phí ngân sách, tài sản nhà nước và tài nguyên thiên nhiên… sẽ được khen thưởng bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị; được tặng thưởng các danh hiệu thi đua theo quy định

            Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1316/QĐ-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong nội bộ ngành Tài chính