Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 

Ngày 31/7/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

 Phạm vi điều chỉnh của Nghị định: quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy

          Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại Việt Nam.

          Nghị định số 79/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2014, gồm 9 chương 58 điều; thay thế Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

          Chi tiết:  Đính kèm Nghị định số 79/2014/NĐ-CP