Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 

Ngày 05/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP tiếp tục kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP và Nghị định số 12/2010/NĐ-CP, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định mới như sau: 
            -  Theo khoản 10, Điều 7 của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định rõ nhiệm vụ Văn phòng HĐND và UBND hoặc Văn phòng UBND nơi thí điểm không tổ chức HĐND:

    + Tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND về: Hoạt động của HĐND, UBND; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

   + Giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc đối với những huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác dân tộc; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới đối với đơn vị hành chính cấp huyện có đường biên giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền, trên biển và hải đảo.

-  Tại Điểm b khoản 3, Điều 8 của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, đổi tên Phòng Công thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

-  Ngoài ra, tại Điều 8 của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP bổ sung thêm Phòng Dân tộc với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND  cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc

           Nghị định số 37/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2014, thay thế Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

            Chi tiết:  đính kèm Nghị định số 37/2014/NĐ-CP