Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Ngày 04/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định về  tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị định gồm 4 chương với 15 điều. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP tiếp tục kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 16/2009/NĐ-CP, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định mới như sau:

-  Nghị định 24/2014/NĐ-CP bổ sung thêm quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của sở, đó là: Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND cấp tỉnh.

.-  Về cơ cấu tổ chức của sở: Theo quy định tại Nghị định 13/2008/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức của sở gồm: văn phòng, thanh tra, phòng nghiệp vụ, không nhất thiết phải có chi cục và tổ chức sự nghiệp. Theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP, ngoài chi cục và tổ chức sự nghiệp, thanh tra cũng sẽ không thuộc cơ cấu tổ chức bắt buộc phải có của các sở và riêng Văn phòng UBND cấp tỉnh phải có Cổng Thông tin điện tử.

.-  Nghị định số 24/2014/NĐ-CP bổ sung thêm quy định về chế độ làm việc của sở và trách nhiệm của Giám đốc sở: Bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp Trưởng và Phó của cấp Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc theo quy định.

-  Ngoài ra, Nghị định số 24/2014/NĐ-CP cũng bổ sung quy định về các sở đặc thù được tổ chức ở một số địa phương: “Cơ quan chuyên môn đặc thù khác chỉ được tổ chức khi thật cần thiết, phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương. Căn cứ tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định, UBND cấp tỉnh xây dựng đề án thành lập cơ quan chuyên môn đặc thù khác, trình HĐND  cùng cấp quyết định. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quy định lĩnh vực đặc thù, tiêu chí thành lập cơ quan chuyên môn về một số lĩnh vực đặc thù khác”.

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2014 và thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ.