Chỉ thị số 17/CT-TTg về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. 

Trước tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực của các Cơ quan nhà nước (CQNN) khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), gây tốn kém chi phí cũng như tạo ra áp lực cho UBND cấp xã, huyện trong công tác chứng thực; ngày 20/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, trong đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

            CQNN tiếp nhận hồ sơ nghiêm túc chấp hành quy định tại Điều 6 Nghị định 79/2007/NĐ-CP. Theo đó, khi cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; trường hợp nộp bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm bản chính thì công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tự kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính; không được yêu cầu xuất trình bản chính nếu bản sao giấy tờ đã được chứng thực.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị, tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế cho phù hợp nếu phát hiện những quy định về TTHC trái với quy định tại Điều 6 Nghị định 79/2007/NĐ-CP, hoàn thành trước ngày 31/3/2015.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban, ngành tổ chức phổ biến, tuyên truyền quy định tại Điều 6 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, tăng cường kiểm tra cách thức tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước; bố trí đủ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu sao giấy tờ, văn bản của cá nhân, tổ chức; thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ.

            Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết, đánh giá tình hình triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị gửi Bộ Tư pháp trước 30/4/2015 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

            Chi tiết:  Đính kèm Chỉ thị số 17/CT-TTg