Kiểm tra, rà soát, tổng hợp mã số các đơn vị sử dụng ngân sách 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       SỞ TÀI CHÍNH                                                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 


      Số: 145  /STC-THTK                              Lâm Đồng, ngày  26  tháng 01 năm 2015

V/v kiểm tra, rà soát, tổng hợp

mã số các đơn vị sử dụng ngân sách

 

 

Kính gửi:  Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

             

Thực hiện Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hệ thống chỉ tiêu và mẫu biểu báo cáo thống kê sử dụng tại các Sở Tài chính.

 Để có số liệu tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính kịp thời, Sở Tài chính Lâm Đồng đề nghị các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố:

- Kiểm tra, rà soát và tổng hợp các đơn vị sử dụng ngân sách của huyện, thành phố hiện có trên địa bàn mình quản lý, các đơn vị đóng trên địa bàn do tỉnh quản lý, các dự án xây dựng cơ bản theo biểu mẫu đính kèmbiểu mẫu đính kèm (file mẫu biểu được gửi trực tiếp qua hệ thống Eoffice, mail.stclamdong.gov:3000 và trên trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng ).

- Gửi file báo cáo về địa chỉ mail thtkstc@lamdong.gov.vn hoặc aipt@lamdong.gov.vn  trước ngày 15/02/2015 .

 Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc xin liên hệ Phòng Tin học - Thống kê , điện thoại 063.382367 để  được hướng dẫn.

Rất mong được sự hợp tác của các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố./-

 

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                           (Đã ký)

- Trang Web Sở;

- Lưu THTK, VT.

 

 

 

 

Phùng Thị  Hiền