Triển khai dịch vụ công trực truyến mức độ 3 đối với thủ tục đăng ký mã số có QHNS 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 2397  /STC-THTK

      Lâm Đồng, ngày  27  tháng 10  năm 2015

V/v: triển khai dịch vụ công trực truyến mức độ 3 đối với thủ tục đăng ký mã số có QHNS

 

 

 

Kính gửi:     - Các cơ quan, đơn vị dự toán cấp 1;

- UBND các Huyện, Thành phố;

                        - Phòng TC-KH các Huyện, Thành phố;

- Các đơn vị là chủ đầu tư, BQL dự án đầu tư XDCB;

 

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26/8/2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ.

Căn cứ Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định mã số các đơn vị sử dụng ngân sách; Quyết định số 51/2008/Q Đ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC;

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của Sở Tài chính Lâm Đồng;

Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện quy trình đăng ký trực tuyến thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3),  như sau:

I. Mục tiêu:

Ứng dụng hệ thống một cửa điện tử hiện đại trực tuyến mức độ 3 về đăng ký mã số có quan hệ với ngân sách là giúp cơ quan, đơn vị khi có hồ sơ đăng ký mã số phát sinh sẽ tự đăng ký, gửi hồ sơ trực tuyến về Sở Tài chính để tiếp nhận, giải quyết, theo dõi và rút ngắn thời gian thực hiện.

II. Thủ tục áp dụng:

Thủ tục áp dụng đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, bao gồm:

1. Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị khác (gọi tắt là đăng ký mã số ĐVSDNS).

2. Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thực hiện dự án (gọi tắt là đăng ký mã số ĐTXDCB).

III. Quy trình thực hiện:

1. Các cơ quan, đơn vị có hồ sơ phát sinh về đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, có trách nhiệm nhập đầy đủ thông tin vào giao diện cấp mã số trực tuyến mức độ 3 trên mạng tại địa chỉ: http://motcua.lamdong.gov.vn  (Sở Tài chính) hoặc truy cập qua Banner cấp mã số trực tuyến tại trang thông tin điện tử Sở Tài chính địa chỉ http://stc.lamdong.gov.vn

2. Các bước thực hiện gồm: cơ quan, đơn vị chọn thủ tục đăng ký mã số có quan hệ với ngân sách và thực hiện lần lượt các bước sau:

B1: Nhập thông tin người nộp

Thực hiện theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhập theo form thông tin người nộp.

Cách 2: Để thuận tiện việc đăng ký trong các lần tiếp theo, chọn mục đăng ký tài khoản để đăng ký thông tin của đơn vị, sau đó chọn công dân đăng nhập để đăng nhập. Thông tin đăng nhập có thể sử dụng nhiều lần cho thủ tục hành chính đăng ký.

B2: Đính kèm thành phần hồ sơ:

Đính kèm các tệp bản quét (scaner)/bản mềm đối với những tờ khai, văn bản tài liệu đi kèm hồ sơ đăng ký. (Cơ quan, đơn vị có thể tải mẫu, nhập trực tiếp vào tờ khai, đính kèm một file hoặc nhiều file)

B3: Nhập mã xác nhận:

Hệ thống tự động sinh ra một mã xác nhận và yêu cầu đơn vị nhập đúng mã xác nhận.

B4: Nộp hồ sơ:

Sau khi điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống, nhấp vào nút Nộp hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử.

B5: Hệ thống một cửa sẽ tự động tạo ra Hồ sơ:

Gồm mã hồ sơ, thông tin xử lý hồ sơ và gửi thông tin về địa chỉ Email, số điện thoại(nếu có) để thuận tiện cho việc theo dõi, tra cứu.

Ví dụ: hồ sơ 34221015100046 đã trả kết quả tại bộ phận TN và TKQ. Đơn vị có thể tra cứu thông tin về tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, kết quả giải quyết trên trang http://motcua.lamdong.gov.vn, tại mục Tra cứu kết quả Hồ sơ

B6: Kiểm tra hồ sơ và trả kết quả:

Khi hồ sơ đăng ký mã số có quan hệ với ngân sách đã được Sở Tài chính tiếp nhận thì cơ quan, đơn vị có trách nhiệm gửi hồ sơ gốc qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp về Bộ phận Một cửa - Sở Tài chính để thực hiện đối chiếu với hồ sơ điện tử và cấp giấy chứng nhận trả kết quả trực tiếp hoặc qua đường công văn.

Trường hợp hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ thủ tục theo quy định, Bộ phận Một cửa sẽ trả lại hồ sơ, ghi lý do trả, hệ thống tự động gửi thông tin qua Email hoặc điện thoại (nếu có). Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm hồ sơ và thực hiện lại Bước 4.

 

 

Lưu ý:

- Đối với hồ sơ trực tuyến mức độ 3: cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các giấy tờ liên quan đến hồ sơ đăng ký mã số có quan hệ với ngân sách.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, đơn vị trong quá trình đăng ký hồ sơ cấp mã số trực tuyến mức độ 3. Sở Tài chính sử dụng bản sao từ sổ gốc (bản photo, bản chụp từ bản chính, bản sao chữ ký số điện tử) để đối chiếu với hồ sơ điện tử thay thế cho bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện giao dịch cần đọc kỹ tài liệu hướng dẫn tại trang thông tin cấp mã số trực tuyến trên.

- Phần mềm cấp mã số trực truyến được thiết kế xây dựng, giao diện chạy trên các trình duyệt web phổ biến như: Chrome, Firefox, Internet Explore…

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Thời điểm và phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các hồ sơ cấp mã số có quan hệ với ngân sách phát sinh trên hệ thống một cửa và dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài chính kể từ ngày 01/11/2015.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và các Sở, Ban, Ngành chủ quản có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn, các đơn vị dự toán trực thuộc triển khai thực hiện; Phòng TC-KH cấp huyện, thành phố tiếp tục duy trì việc theo dõi, lưu trữ hồ sơ đăng ký mã số ĐTXDCB do UBND cấp Huyện quyết định đầu tư theo công văn số 2481/STC-THTK ngày 15/12/2009 của Sở Tài chính.

Sở Tài chính thông báo tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng biết, phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Phòng Tin học - Thống kê, Sở Tài chính Lâm Đồng, số điện thoại 0633.823673 để được xem xét, hướng dẫn hoặc tổng hợp đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý./-

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND “báo cáo”;

- Sở Nội vụ;

- Sở TT&TT;

- Ban giám đốc;

- Web Sở Tài chính;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Bộ phận Một cửa;

- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Lê Văn Nhân