Về việc tạm dừng hoạt động đường hạ tầng 

Thực hiện kế hoạch di dời trụ sở làm việc, phòng máy chủ và hệ thống hạ tầng truyền thông của Sở Tài chính tạm dừng hoạt động để di dời về Trung tâm hành chính tỉnh. Sở Tài chính thông báo đến Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố; các đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh  như sau:

            1. Thời gian tạm ngừng hoạt động: từ 07 giờ 30 ngày 05/01/2015 đến 17 giờ ngày 07/01/2015.

            2. Trong thời gian này Sở Tài chính tạm ngưng các hoạt động cấp phát ngân sách trong hệ thống TABMIS và cấp mã số có quan hệ với ngân sách.

Đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, các đơn vị dự toán cấp I thuộc tinh căn cứ thời gian tạm dừng hoạt động của hạ tầng truyền thông nêu trên để có kế hoạch giao dịch, tránh ảnh hưởng đến công việc của đơn vị./-