Triển khai thí điểm phân cấp nhiệm vụ Quản lý tài khoản đăng nhập hệ thống TABMIS 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1588 /STC-THTK

Lâm Đồng, ngày  30 tháng 6 năm 2016

V/v triển khai thí điểm phân cấp nhiệm vụ Quản lý tài khoản đăng nhập hệ thống TABMIS

 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước)

 

Thực hiện Công văn số 10807/BTC-KBNN ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính về việc triển khai thí điểm phân cấp nhiệm vụ Quản lý tài khoản đăng nhập hệ thống TABMIS, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả với các nội dung sau:

            1. Công tác tổ chức triển khai nhiệm vụ phân cấp về quản lý tài khoản đăng nhập hệ thống TABMIS: Sở Tài chính quan tâm, chỉ đạo kịp thời và được sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình của Đội hỗ trợ TABMIS Trung ương trong thời gian thực hiện thí điểm.

2. Quản trị ứng dụng: Cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ của Sở Tài chính đã tiếp nhận đầy đủ quy trình, kiểm soát tốt tình hình công việc được giao và không làm ảnh hưởng  đến thời gian xử lý công việc thường xuyên tại đơn vị; giảm bớt được quy trình, thủ tục hành chính; rút ngắn được thời gian xử lý công việc; tạo điều kiện chủ động hơn cho đơn vị.

3. Một số khó khăn vướng mắc:

Trong thời  gian đầu triển khai,  cán bộ Quản trị ứng dụng thao tác hệ thống chưa thật sự thành thạo; hệ thống TABMIS chưa có chức năng tra cứu hạn mức tài khoản; chưa có báo cáo phục vụ theo dõi tình hình sử dụng tài khoản của các đơn vị trực thuộc.

Đến nay, Bộ Tài chính đã bổ sung hoàn thiện các chức năng nêu trên, nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Quản trị ứng dụng của Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ Quản lý tài khoản đăng nhập TABMIS một cách thành thạo và hiệu quả.  

4. Kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phân cấp và tiến tới áp dụng chính thức nhiệm vụ Quản lý tài khoản đăng nhập TABMIS cho Sở Tài chính Lâm Đồng  thực hiện. Đồng thời, tiếp tục quan tâm hỗ trợ và hướng dẫn đào tạo nâng cao cho đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ./.

 

Nơi nhận:

 

KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Ban Giám đốc:

- Ngân sách, HCSN, Đầu tư,

THTK, VP;

- Website Sở Tài chính;

- Lưu VT.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Thị Tường Vân