Thông tin phục vụ Lãnh đạo tháng 9/2013 

 1. Số liệu tổng hợp thu chi ngân sách toàn tỉnh tháng 9/2013 (Phòng NS cung cấp)

                                                                                                              ĐVT: Triệu đồng

 

Số

TT

 

 

Nội dung

 

 

Dự toán

HĐND tỉnh giao

 

Phát sinh

 

Lũy kế

 

So sánh

DTTW

DTĐP

Cùng kỳ

1.

Tổng thu NSNN

5.500.000

304.468

2.861.043

76.85

52.02

101.40

 

- Thuế phí

3.000.000

166.667

1.727.868

61.27

57.60

101.44

 

- Đất nhà

705.000

27.997

269.423

48.03

38.22

86.72

 

- Thu khác

140.000

9.501

111.091

135.48

79.35

97.65

2.

Tổng chi NSĐP

7.897.343

604.391

6.982.274

106.64

82.79

100.30

 

- Chi XDCB

1.145.895

18.814

542.703

66.11

47.36

81.20

 

- Chi TX

5.026.144

452.876

3.853.596

79.32

73.64

109.20

 

2. Tình hình thu chi tại cấp Huyện tháng 9 /2013

                                                                                               ĐVT: Triệu đồng

Địa bàn

Thu ngân sách nhà nước

Chi NSĐP

 

Dự toán tỉnh giao

P.sinh tháng 

Lũy kế

So với DT Tỉnh giao (%)

P.sinh tháng

Lũy kế

 

So với DT Tỉnh giao (%)

Đà lạt

916.700

       36.943

390.224

            42,50

    44.385

429.991

86,00

Đức Trọng

479.600

47.891

312.283

65,00

       40.682

351.536

74,00

Đơn Dương

      85.400

5.191

68.664

       80,00

25.780

261.219

74,00

Lâm Hà

296.600

11.584

149.015

50,24

29.054

354.355

74,99

Di Linh

274.500

15.436

169.715

       61,83

31.438

316.499

67,32

Bảo Lộc

656.900

       50.505

441.379

67,19

31.555

336.009

92,90

Bảo Lâm

448.200

      25.362

250.726

56,00

37.590

326.622

93,47

Đạ Huoai

 45.400

         3.312

36.861

          81,19

       18.036

161.635

88,64

Đạ Tẻh

38.800

         3.370

35.612

91,80

24.957

223.619

91,80

Cát Tiên

37.450

         4.451

29.790

79,55

30.885

        200.974

89,97

Lạc Dương

 52.550

9.148

47.065

89,56

16.957

146.987

96,95

Đam Rông

   42.200

1.599

22.773

53,96

28.286

234.366

105,62

Ghi chú: Chi NSĐP bao gồm cả chi từ nguồn bổ sung ngoài dự toán, chi từ nguồn năm trước chuyển sang và chi một  số nguồn do tỉnh ủy quyền;
Nguồn do các phòng TCKH cung cấp

3. Các văn bản chế độ về Tài chính - ngân sách đã ban hành trong tháng 9 /2013

Số hiệu

Ngày tháng

Nội dung

I - Văn bản do Chính phủ & Thủ Tướng CP ban hành

101/2013/NĐ-CP

04/9/2013

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

105/2013/NĐ-CP

16/9/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

109/2013/NĐ-CP

24/9/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

II - Văn bản do Bộ Tài chính ban hành

2218/QĐ-BTC

04/9/2013

 

Về việc đính chính Thông tư số 93/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Ngân hàng hợp tác xã

2219/QĐ-BTC

04/9/2013

 

Về việc đính chính Thông tư số 94/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 7 năm 2013 hướng dẫn chế độ tài chính

đối với quỹ tín dụng nhân dân.

127/2013/TT-BTC

06/9/2013

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

129/2013/TT-BTC

18/9/2013

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế

35/2013/TTLT-BGDĐT- BNV -BTC

19/9/2013

Hướng dẫn thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

III - Văn bản do UBND & HĐND Tỉnh ban hành

03/2013/CT-UBND

05/9/2013

Về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh

43/2013/QĐ-UBND

12/9/2013

Ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn  tỉnh Lâm đồng