Số liệu thu chi ngân sách và văn bản QPPL tài chính được ban hành trong tháng 11/2013 

1. Số liệu tổng hợp thu chi ngân sách toàn tỉnh tháng 11/2013

                                                                                                     ĐVT: Triệu đồng                 

 

Số

TT

 

 

Nội dung

 

 

Dự toán

HĐND tỉnh giao

 

Phát sinh

 

Lũy kế

 

So sánh %

DTTW

DTĐP

Cùng kỳ

1.

Tổng thu NSNN

5.500.000

397.222

3.661.691

98,35

66,58

100,97

 

- Thuế phí

3.000.000

198.814

2.157.491

76,51

71,92

105,20

 

- Đất nhà

705.000

57.037

373.650

66,60

53,00

90,32

 

- Thu khác

140.000

17.594

139.082

169,61

99,34

94,78

2.

Tổng chi NSĐP

7.897.343

804.798

8.446.497

129,01

100,15

121,30

 

- Chi XDCB

1.145.895

133.976

705.027

85,88

61,53

105,40

 

- Chi TX

5.026.144

504.641

4.788.473

98,56

91,50

135,70

 

2. Tình hình thu chi tại cấp Huyện tháng 11/2013

                                                                                               ĐVT: Triệu đồng

Địa bàn

Thu ngân sách nhà nước

Chi NSĐP

 

Dự toán tỉnh giao

P.sinh tháng  

Lũy kế

So với DT Tỉnh giao (%)

P.sinh tháng

Lũy kế

 

So với DT Tỉnh giao (%)

Đà lạt

916.700

36.865

481.264

     52,50

52.606

535.335

107,00

Đức Trọng

479.600

39.244

396.248

83,00

46.123

447.512

95,00

Đơn Dương

      85.400

6.682

83.874

98,00

37.001

333.521

92,00

Lâm Hà

296.600

12.731

174.478

58,83

51.331

504.210

106,72

Di Linh

274.500

21.318

237.788

86,63

60.990

482.187

102,57

Bảo Lộc

656.900

59.456

479.443

72,98

60.646

427.545

118,20

Bảo Lâm

448.200

66.819

378.008

84,34

27.751

397.260

113,68

Đạ Huoai

 45.400

3.336

44.160

97,27

15.704

196.318

107,66

Đạ Tẻh

38.800

3.426

43.043

110,90

31.948

280.494

115,10

Cát Tiên

37.450

3.751

36.433

97,28

24.510

250.573

116,70

Lạc Dương

 52.550

1.778

50.843

96,75

13.429

177.210

116,89

Đam Rông

   42.200

12.824

38.804

91,95

40.406

306.296

138,03

5. Các văn bản chế độ về Tài chính - ngân sách đã ban hành trong tháng 11/2013

Số hiệu

Ngày tháng

Nội dung

I - Văn bản do Chính phủ & Thủ Tướng CP ban hành

150/2013/NĐ-CP

01/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

153/2013/NĐ-CP

08/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

170/2013/NĐ-CP

13/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007

172/2013/NĐ-CP

13/11/2013

Về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

182/2013/NĐ-CP

14/11/2013

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

189/2013/NĐ-CP

20/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

66/2013/QĐ-TTg

11/11/2013

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

192/2013/NĐ-CP

 21/11/2013

Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

II - Văn bản do Bộ Tài chính ban hành

04/CT-BTC

06/11/2013

Về việc tăng cường công tác thu và thực hiện tiết kiệm chi NSNN trong các tháng cuối năm 2013

155/2013/TT-BTC

06/11/2013

Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính

158/2013/TT-BTC

13/11/2013

Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước

2714/QĐ-BTC

01/11/2013

Về việc đính chính Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của  Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

IIII - Văn bản do UBND & HĐND Tỉnh ban hànhV - Văn bản do Sở Tài chính bh

04/2013/CT-UBND

15/11/2013

Về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Lâm đồng

05/2013/CT-UBND

22/11/2013

Triển khai thực hiện luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm đồng

55/2013/QĐ-UBND

26/11/2013

Về việc ban hành Quy định “Phân cấp, quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh lâm đồng”

IV - Văn bản do Sở Tài chính ban hành

2848  /STC-NS

22/11/2013

V/v xác định vùng đặc biệt khó khăn để tính hưởng phụ cấp công  tác lâu năm theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ

2854 /STC-ĐT

22/11/2013

V/v: Hướng dẫn điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013 cho lĩnh vực đầu tư  xây dựng cơ bản.

2878  /STC-ĐT

25/11/2013

V/v hướng dẫn thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.