Số liệu thu chi ngân sách và văn bản QPPL tài chính được ban hành trong tháng 10/2013 

1. Số liệu tổng hợp thu chi ngân sách toàn tỉnh tháng 10/2013

                                                                                                                              ĐVT: Triệu đồng

 

Số

TT

 

 

Nội dung

 

 

Dự toán

HĐND tỉnh giao

 

Phát sinh

 

Lũy kế

 

So sánh %

DTTW

DTĐP

Cùng kỳ

1.

Tổng thu NSNN

5.500.000

304.468

2.861.043

76.85

52.02

101.40

 

- Thuế phí

3.000.000

166.667

1.727.868

61.27

57.60

101.44

 

- Đất nhà

705.000

27.997

269.423

48.03

38.22

86.72

 

- Thu khác

140.000

9.501

111.091

135.48

79.35

97.65

2.

Tổng chi NSĐP

7.897.343

604.391

6.982.274

106.64

82.79

100.30

 

- Chi XDCB

1.145.895

18.814

542.703

66.11

47.36

81.20

 

- Chi TX

5.026.144

452.876

3.853.596

79.32

73.64

109.20

 

2. Tình hình thu chi tại cấp Huyện tháng 10/2013

                                                                                               ĐVT: Triệu đồng

Địa bàn

Thu ngân sách nhà nước

Chi NSĐP

 

Dự toán tỉnh giao

P.sinh tháng  

Lũy kế

So với DT Tỉnh giao (%)

P.sinh tháng

Lũy kế

 

So với DT Tỉnh giao (%)

Đà lạt

916.700

55.148

444.400

     48,50

53.248

482.729

87,00

Đức Trọng

479.600

44.721

357.004

74,00

48.235

401.389

85,00

Đơn Dương

      85.400

8.524

77.187

90,00

35.300

296.519

85,00

Lâm Hà

296.600

12.732

116.747

54,53

50.005

452.879

95.85

Di Linh

274.500

20.241

216.470

78,86

57.219

421.197

89,59

Bảo Lộc

656.900

48.680

451.194

68,68

30.982

366.991

101,46

Bảo Lâm

448.200

58.368

309.094

68,96

34.153

360.775

103,24

Đạ Huoai

 45.400

4.107

40.804

89,88

18.977

180.611

99,04

Đạ Tẻh

38.800

3.963

39.750

102,00

24.927

248.546

102,00

Cát Tiên

37.450

2.891

32.681

79,55

21.385

226.063

89,97

Lạc Dương

 52.550

2.204

49.096

93,43

16.443

163.430

107,80

Đam Rông

   42.200

3.190

25.963

61,52

30.524

264.890

119,37

Ghi chú: Chi NSĐP bao gồm cả chi từ nguồn bổ sung ngoài dự toán, chi từ nguồn năm trước chuyển sang và chi một  số nguồn do tỉnh ủy quyền;
5. Các văn bản chế độ về Tài chính - ngân sách đã ban hành trong tháng 10/2013

Số hiệu

Ngày tháng

Nội dung

I - Văn bản do Chính phủ & Thủ Tướng CP ban hành

115/2013/NĐ-CP

03/102013

Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

117/2013/NĐ-CP

07/10/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

121/2013/NĐ-CP

10/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

124/2013/NĐ-CP

14/10/2013

Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

136/2013/NĐ-CP

21/10/2013

Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

144/2013/NĐ-CP

29/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em

145/2013/NĐ-CP

29/10/2013

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

55/2013/QĐ-TTg

03/10/2013

Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

55a/2013/QĐ-TTg

04/10/2013

Về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

56/2013/QĐ-TTg

07/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

58/2013/QĐ-TTg

15/10/2013

Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa


II - Văn bản do Bộ Tài chính ban hành

136/2013/TT-BTC

03/10/2013

Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

139/2013/TT-BTC

09/10/2013

Quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu

 

140/2013/TT-BTC

14/10/2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

III - Văn bản do UBND & HĐND Tỉnh ban hành

46/2013/QĐ-UBND

15/10/2013

Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại Bảo tàng tỉnh Lâm đồng

49/2013/QĐ-UBND

23/10/2013

Ban hành quy chế phối hợp,  kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm đồng