Kết luận thanh tra Việc quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí và quản lý sử dụng tài sản công năm 2014 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đà Lạt 

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 đã được phê duyệt. Ngày 19/02/2016 Chánh thanh tra Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-STC “Thanh tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí và quản lý sử dụng tài sản công năm 2014 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đà Lạt”. 

Trên cơ sở báo cáo kết quả của Đoàn thanh tra, ngày 06/4/2016 Chánh Thanh tra Sở Tài chính đã ban hành Kết luận số 749/KL-STC Kết luận thanh tra Việc quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí và quản lý sử dụng tài sản công năm 2014 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đà Lạt.

    Thực hiện Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đăng tải toàn bộ nội dung Kết luận số 749/KL-STC tại đây.