Kết luận thanh tra trách nhiệm Chánh Văn phòng Sở Tài chính trong việc triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực được phân công phụ trách. 
         Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 đã được phê duyệt. Ngày 10/8/2016 Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-STC “Thanh tra trách nhiệm Chánh Văn phòng trong việc triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực được phân công phụ trách”.  
         Trên cơ sở báo cáo kết quả của Đoàn thanh tra, ngày 29/9/2016 Giám đốc Sở Tài chính đã ban hành Kết luận số 2453/KL-STC Kết luận thanh tra Về việc thanh tra trách nhiệm Chánh Văn phòng Sở Tài chính trong việc triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực được phân công phụ trách. 
         Thực hiện Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đăng tải toàn bộ nội dung Kết luận số 2453/KL-STC tại đâytại đây.