Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện đề án giao thông nông thôn phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới tại Phường 10, thành phố Đà Lạt 

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 đã được phê duyệt. Ngày 08/6/2016 Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-STC “Thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện đề án giao thông nông thôn phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới tại Phường 10, thành phố Đà Lạt”. Trên cơ sở báo cáo kết quả của Đoàn thanh tra, ngày 15/7/2016 Giám đốc Sở Tài chính đã ban hành Kết luận số 1753/KL-STC Kết luận thanh tra Về việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện đề án giao thông nông thôn phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới tại Phường 10, thành phố Đà Lạt.

Thực hiện Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đăng tải toàn bộ nội dung Kết luận số 1753/KL-STC tại đây.(kèm file)